Környezetvédelmi jogszabályjegyzék

-         1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

-         2012 évi CLXXXV. törvény a hulladékokról

-         98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

-         213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

-         192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

-         16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

-         20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről.

-         45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

-         145/2012. (XII. 27.) VM rendelet A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

-         439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

-         440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

-         441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

-         442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

-         443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

-         445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

-         191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

-         2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

-         219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységek szabályairól

-         123/1997 (VII. 18) vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről

-         1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

-         219/2004 (VII. 21) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

-         220/2004 (VII. 21) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

-         28/2004 (XII. 25.) KvVM. rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

-         6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések mértékéről

-         21/2006 (I. 31) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról

-         123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről

-         27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelt a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásról27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

-         284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

-         29/2001 (XII 23.) KöM-GM együttes rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és zajkibocsátás mérési módszeréről

-         306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről

-         6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékesítésével kapcsolatos szabályokról

-         4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

-         4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

-         25/2006. (II.3.) Korm. rendelet az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

-         1995. évi XCIII. tv. a természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról

-         1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

-         2009. évi XXXVII. törvény az erdő védelméről

-         91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

-         90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

-         2/2005. (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

-         33/1997. (II.20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról

-         269/2007. (X.18.) Korm. rendelet a Natura2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

-         14/2010. (V.11.) KvVM rendelt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

-         275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

-         346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

-         67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védet életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról

-         12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyének és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól

-         13/2001. (V.9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok, valamint az EU. Közösségében természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

-         2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

-         234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény végrehajtásáról

-         2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

-         13/2006. (III. 23.) EüM-FMM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2005. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról

-         25/2000 (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a kémiai biztonságról

-         90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

-         2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

-         191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról

-         2008. évi. XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről

-         1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

-         1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

-         4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről